Poštovani,

Opštim uslovima kupovine definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.


Značenje izraza navedenih u Ugovoru o kupoprodaji

Član 1.

1) Prodavac – Doo. Elektrostar Banijska 68A Pančevo, Srbija, koji delatnost maloprodaje i internet trgovine obavlja pod nazivom „Elektrostar“.

2) „Elektrostar.rs“ – web stranica u vlasništvu Prodavca.

3) Korisnici – svaka osoba koja web stranicu „Elektrostar.rs“ koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

4) Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

5) Web shop aplikacija – programiran deo prezentacije „Elektrostar.rs“ pomoću kojeg kupci imaju mogućnost da poručuju proizvode iz ponude „Elektrostara“ koristeći izabranu e-mail adresu i šifru za pristup ovom delu prezentacije.


Korišćenje sajta

Član 2.

1) Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta “Elektrostar.rs” isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

2) Korisnicima sajta “Elektrostar.rs” strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera, spidera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja ili usporenja sajta.

3) Nedozvoljeno korišćenje sajta “Elektrostar.rs”u smislu stava 2. ovog člana smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi i krivičnoj prijavi.


Opšti uslovi

Član 3.

1) Nakon prijema narudžbe putem sajta “Elektrostar.rs”, Prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.

2) Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, narudžba se može otkazati u roku od 14 dana od dana porudžbine ili prijema robe. U slučaju otkazivanja porudžbine
kupac je dužan da vrati robu u roku od 14 dana od dana odustanka.Trgovac je dužan da izvrši povrat uplata najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak od kupovine.Trgovac može da odlloži povrat novca dok ne dobije robu koja se vraća ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je posalo robu trgovcu.Trgovac vrši povrat koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio.U slučaju odustanka od kupovine potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe (član 28,34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača).

3) Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

4) U slučaju bilo kakve promene Prodavac je dužan da obavesti Kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.

5) Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

6) U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.


Garancija kvaliteta

Član 4.

1) Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

2) Davalac garancije, u garantnom roku uz saglasnost kupca, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nesaobraznosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.

3) U slučaju neizvršenja obaveze iz stava 2. ovog člana, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

4) Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

5) Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih upustava za upotrebu istaknutih na ambalaži  i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica ,kao i ako je proizvod korišćen u uslovima rada za koje nije predviđen.

6) Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke(slanja robe) dužnost Prodavca je da izvrši pregled proizvoda i Kupca  da odmah po prijemu  izvrši pregled proizvoda i odmah obavesti prodavca na eventualna mehanička oštećenja i postupi po članu 7 u tom slučaju će proizvod biti zamenjen.

 

 

Član 5.

1) Za proizvode poručene putem web sajta "Elektrostar.rs" do 12 sati rok isporuke je 72 sati (tri radna dana).

2) Za proizvode iz stava 1. ovog člana poručene posle 12 sati rok isporuke je 96 sata (četiri radna dana).
3) Izuzeto iz stava 1. ovog člana ukoliko Prodavac proceni rok isporuke može biti kraći ili duži.
4) Ukoliko dostavljen proizvod ne odgovara, po bilo kom osnovu, naručenom od strane Kupca a isti ne želi da odustane od narudžbine već želi da mu se dostavi drugi, rok iz stava 1. i 2. ovog člana se produžava za 72 sata (tri radna dana).
5) Dostava robe Kupcu se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

1) Dostavu robe, elektromaterijala i rasvete iz svog prodajnog asortimana, prodavac vrši putem svojih partnera (kurirskih službi), 
u roku od maksimalno 3 radna dana od dana poručivanja. Uz kupljenu robu, kupac dobija fiskalni račun. Kupac plaća robu platnom karticom
prilikom poručivanja ili gotovinom prilikom preuzimanja od kurirske službe.

2) Kupac je obavezan da primljenu robu pregleda kako bi uočio eventualna spoljna oštećenja.
3) Ukoliko Kupac prilikom radnji iz stava 2. ovog člana primeti nepodudarnost robe sa naručenom, ili vidljiva spoljna oštećena dužan je ista prijaviti dostavnom kuriru i odbiti prijem takve robe i obavesti prodavca.
4) U slučaju iz stava 3. ovog člana kurir je obavezan vratiti robu Prodavcu, a u dostavni list upisati komentar Kupca tj. razlog odbijanja porudžbine.
5) Ukoliko Kupac potpiše dostavni list, saglasan je da je roba primljena bez vidljivih spoljnih oštećenja i da odgovara naručenoj.
6) Ukoliko je Kupac potpisao dostavni list nema pravo žalbi po osnovu iz stava 5. ovog člana.
7) Kupljena roba se isporučuje samo na teritoriji Republike Srbije po važećim zakonima Republike Srbije.

Član 7.

1) Cena dostave robe je definisana cenovnicima naših partnera (kurirskih službi)koji  su istaknuti na web sajtu „Elektrostar.rs“

 

Član 8.

Reklamacija robe

 

   1. Potrošač reklamaciju može izvršiti isključivo uz dostavu fikskalnog isečka, odnosno računa o kupljenoj robi ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

   2. Reklamacija u garantnom roku 
       Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača,osim za robu za koju je proizvođač naznačio rok upotrebe ili maksimalan broj radnih sati (sve vrste sijalica, grejači, baterije, sve vrste lepkova, pur-pena i dr.).
       Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz saglasnost potrošača kao i zamenom ili povraćajem novca. 
       Po isteku 6 meseci od kupovine proizvoda reklamacija se rešava popravkom ili zamenom proizvoda.

   3. Prodavac je dužan da u roku od najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem (uz dostavu reklamirane robe) odgovi potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Rok izjašanjavanja o zahtevu potrošača i rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

   4. Potrošač gubi pravo na reklamaciju ako je nesaobraznost na robi nastala usled nepravilnog korišćenja ili ugradnje reklamiranog proizvoda od strane nestručnog lica.
       Za sklopnu tehniku, bimetale, tastere i automatiku reklamacija će se uvažiti ako je proizvod ugrađen po preporuci proizvođača od strane stručnog lica i koristi se                samo za namenu za koju je proizveden.
       Za sve vrste lustera, svetiljki, lampi, plafonjera i ostalih rasvetnih tela reklamacija se neće uvažiti ako  nepravilnom montažom, odnosno nepravilnim puštanjem u rad          dođe do mehaničkih oštećenja ili do elektičnog kvara.
       Ukoliko do kvara na proizvodu dođe usled kvara na električnoj instalaciji potrošača (nagli skok napona, udar groma i sl.) reklamacija se ne može uvažiti.

 

Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta

Član 9.

1) Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

2) Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke.

3) Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu (broj kartice, datum isticanja, CVV2 ili CVC2 broj i sl.).

 

Povraćaj sredstava

Član 10.

U slučaju vraćaja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja DOO Elektrostar je u obavezi da povraćaj izvrši VISA, EC/MC i Maestro metodama plaćanja.
U slučaju da je roba plaćena gotovinom povraćaj novca će se izvršiti na tekući račun kupca

 


Privatnost podataka

Član 11.

1) Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe. 

2) Izjava o privatnosti: 

   - U ime Prodavca obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa       dobrim poslovnim običajima a u cilju pružanja kvalitetne usluge.

   - Prilikom prve registracije dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koristimo za marketinške kampanje. Podatke uzete od kupca korističemo isključivo         za svoje matketinške akcije i nećemo ih davati na korišćenje trećim licima ili kompanijama.

   - Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

   - Pri dostavi proizvoda koje vrši kurirska služba u ime prodavca dele se samo one informacije koje su neophodne za isporuku proizvoda (ime, adresa i kontakt telefon)

   - Svi zaposleni kod Prodavca kao i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

   - Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i           omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

   - Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe osim gore navedenih u ovom članu.


Saglasnost i promene uslova

Član 12.

1) Kupac je obavezan da pre kupovine putem web sajta "Elektrostar.rs" pročita ove Uslove kupovine.

2) Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

3) Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj strani.Hvala Vam na ukazanom poverenju.Više informacija možete dobiti u predstavništvu Prodavca: